: 62985
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 1,800 متر
: 20 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 50,000,000,000 تومان

:

6 باب مغازه 20 متری -- 2 باب مغازه 40 متری --