: 62993
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 1,000 متر
: 120 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 45,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: