: 63142
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 150 متر
: 60 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
: دارد
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 15,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

انباری -- نگهبانی -- 2 سرویس بهداشتی --