: 63146
کارشناس : شهروز 09122152073
: 20,000 متر
: 4,000 متر
: 500 متر
: 7 متر
: شن
: بتون
:
: پشم شیشه
: سایر
: دارد
: ندارد
: 800
: دارد
: 500,000 تومان
: 2,000,000 تومان

:

سوله ها در حال بازسازی 500 متر مغازه جهت کار خودرویی داخل مجموعه دارای نگهبانی به صورت جداگانه جاره داده میشود