: 63148
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,550 متر
: 1,100 متر
: 150 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 50,000,000 تومان
: 400,000,000 تومان

: