: 63151
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,000 متر
: 1,000 متر
: 150 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 25,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

نگهبان24ساعته