: 63155
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 800 متر
: 600 متر
: 30 متر
: 5 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 24,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: