: 64593
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,250 متر
: 630 متر
: 250 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 200,000,000 تومان
: 2,000,000,000 تومان

: