: 64647
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 100 متر
: 0 متر
: 4 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 0 تومان

:

قیمت کارشناسی