: 64655
کارشناس : شایان 09122766740
: 80 متر
: 0 متر
: 40 متر
: 3 متر
: سنگ شده
: سرامیک
:
: طاق ضربی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 0 تومان

:

متری 90میلیون 80متر کف 40متر بالکن اداری