: 64662
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 880 متر
: 480 متر
: 60 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 8,300,000,000 تومان

: