: 64669
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,700 متر
: 1,000 متر
: 8 متر
: 120 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 75,000,000 تومان
: 350,000,000 تومان

: