: 65476
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 5,525 متر
: 3,000 متر
: 130 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
: 120
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: دارد
: 400
: دارد
: 66,000,000,000 تومان

:

پروانه بهره برداری----2 انبار40متری --دفتر فروش