: 65478
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 4,800 متر
: 2,770 متر
: 120 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
: 59
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 80,000,000,000 تومان

:

2قطعه 2400متری----2نبش