: 65479
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 35,377 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 28,000,000,000 تومان

:

قابل تغییر کاربری---