: 65494
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 180 متر
: 180 متر
: 0 متر
: 3 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 7,500,000 تومان
: 25,000,000 تومان

:

نگهبانی دائمی -- محوطه مشترک --