: 65499
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,400 متر
: 1,000 متر
: 70 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
: 60
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 300
: دارد
: 16,000,000,000 تومان

: