: 65720
کارشناس : سلامی 09121950266
: 10,000 متر
: 12,000 متر
: 600 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 3,000
: دارد
: 1,300,000,000 تومان
: 300,000,000 تومان

:

دو حلقه چاه اب با پروانه ایستگاه گاز فشارقوی