: 65723
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 4,000 متر
: 2,000 متر
: 500 متر
: 9 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 1,000
: دارد
: 200,000,000 تومان
: 1,000,000,000 تومان

: