: 65730
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 300 متر
: 100 متر
: 5 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 12,000,000,000 تومان

:

پایانکار --