: 65731
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 300 متر
: 150 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 11,000,000,000 تومان

: