: 68765
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,200 متر
: 1,260 متر
: 150 متر
: 6 متر
: سایر
: سرامیک
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 27,000,000,000 تومان

:

نوساز --