: 68766
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,850 متر
: 1,504 متر
: 130 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 30,000,000,000 تومان

: