: 68812
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: وکالتی
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 3,000,000,000 تومان

: