: 68813
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 476 متر
: 250 متر
: 50 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 7,450,000,000 تومان

:

(برای اخذ سند اقدام شده)