: 68819
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,300 متر
: 600 متر
: 0 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 15
: ندارد
: 15,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

:

2 سالن 400 و 200 متری -- نگهبانی -- مناسب انبار --