: 68826
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,000,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 60,000,000,000 تومان

:

50 هکتار آن قطره ای شده---400متر بر جاده اصلی----قابلیت تغییر کاربری به رفاهی تفریحی