: 68897
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,813 متر
: 670 متر
: 70 متر
: 0 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 18,000,000,000 تومان

:

زون دارویی و غذایی جواز فلزی ٪10 مانده تا پایانکار انشعابات کامل میدهند