: 68901
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,400 متر
: 1,000 متر
: 200 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 30,000,000,000 تومان

: