: 68903
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,350 متر
: 800 متر
: 234 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 32
: دارد
: 60,000,000 تومان
: 1,500,000,000 تومان

: