: 68905
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 1,000 متر
: 0 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: